ClickCease

טופס קבלת שירות

טופס קבלת שירות

ניתן לצרף תמונה או מספר תמונות המתארות את המדיה הנמסרת לנציג המעבדה או לשליח
לא חובה אבל מומלץ

הסכם שירות

1. תיאור השירות

הלקוח מסכים למסור ל-WIMD מדיה מגנטית ו/או אמצעי אחסון דיגיטלי לבדיקת אפשרות שחזור מידע. השחזור יתבצע תוך כדי שימוש בציוד מתקדם ובהתאם למורכבות התקלה ומשך הזמן הנדרש לשחזור.

2. קביעת מחיר

מחיר השחזור ייקבע לאחר בדיקה ראשונית ויתבסס על משך הזמן הדרוש, הציוד הנדרש ומורכבות התקלה. הלקוח יקבל הצעת מחיר מפורטת לאישורו לפני התחלת העבודה.

3. סודיות ושימוש במידע

WIMD מתחייבת לשמירה מלאה על סודיות וביטחון המידע הנמסר, ולא לעשות בו שימוש למעט לצורך השחזור ו/או השמדתו לפי בקשת הלקוח.

4. אחריות ופיצוי

WIMD אינה אחראית לנזקים או אובדן מידע הנובעים מהתהליך. למעבדה ניסיון מקצועי של מעל ל15 שנים ולכן הסיכוי לנזק נוסף הוא נמוך מאוד.

5. תשלום

תשלום עבור השירות יתבצע לאחר השחזור ולפני העברת המידע ללקוח. במידה ולא יתקבל תשלום מלא, WIMD רשאית לעכב את המידע עד לקבלת התשלום.

6. ביטול ושינויים

הלקוח רשאי לבטל את השירות בכל עת, אך יחויב בהוצאות השחזור שבוצעו עד לרגע הביטול.

7. סמכות שיפוט

מוסכם כי כל סכסוך בין הצדדים ידון בבית המשפט השלום בפתח תקווה או בבית המשפט המחוזי בלוד בלבד.

8. תנאים נוספים

  1. בדיקת המדיה: בדיקת המדיה לפני השחזור אינה כרוכה בתשלום. הלקוח לא יחויב בתשלום עד לקבלת אישורו להמשך ביצוע השחזור.

  2. אחריות הלקוח: הלקוח אחראי לכל נזק או אובדן של המדיה בדרך אל ומ-WIMD.

  3. התחייבות לתשלום: במקרה של ביטול השירות לאחר התחלתו, הלקוח יחויב בהוצאות הנובעות מהשחזור שבוצע עד לרגע הביטול.

  4. איסוף המדיה: מדיה שלא תאסף תוך 60 יום מיום הודעת סיום השחזור תיחשב כנטושה ו-WIMD רשאית להשמידה או לעשות בה שימוש ללא כל חובה כלפי הלקוח.

  5. במידה ובחר הלקוח שלא לאשר את הצעת המחיר לשחזור או שלאחר האישור העבודה נכשלה, ישלם הלקוח את דמי המשלוח בלבד הלוך ושוב בסה"כ של 117 ש"ח כולל מע"מ.

  6. בתום הליך השחזור ולאחר העברת החומר לידי הלקוח, במידת האפשר ישמר גיבוי של החומר למשך 7 ימי עסקים ולאחר תום ימים אילו חומר זה יושמד ללא אפשרות שחזור. הגיבוי נועד לטובת הלקוח.

9. הצהרת הלקוח

  1. אישור והבנה: הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי ההסכם ומסכים להם.

  2. אחריות למידע: הלקוח מצהיר כי המידע המועבר לשחזור הוא בבעלותו או כי הוא מורשה לבצע את השחזור.

  3. פטור מאחריות יצרן: הלקוח מבין כי פתיחת דיסק קשיח או מדיה אחרת עלולה לבטל אחריות של יצרן.

10. חתימה ואישור

הלקוח מאשר כי קרא, הבין ומסכים לתנאים המופיעים בהסכם זה. החתימה על ההסכם מהווה אישור והתחייבות לתנאיו.

תמונה הממחישה את התהליך של מילוי טופס קבלת שירות ב-WIMD. הסצנה מציגה לקוח ממלא טופס מפורט, עם לוגו WIMD ברקע. הטופס כולל סעיפים למידע אישי, תיאור המדיה הנמסרת לשחזור ותנאי השירות. הסביבה מקצועית, מסמלת את התהליך המובנה והשקוף ש-WIMD מבצעת בשירותי שחזור המידע שלה. התמונה מעבירה את הרעיון של גישה מערכתית לספק שירות, ומבטיחה שביעות רצון ללקוח ובהירות בתקשורת
לוגו של WIMD - המומחים לשחזור מידע ושחזור דיסק קשיח

בדיקה חינם ב-3 שעות

שלבי השחזור והטיפול

1
יצירת קשר
2
מתואמת שליחות
3
אבחון מומחה
מלאו את המידע הנדרש ונחזור אליכם במהירות

השאירו פרטים עכשיו
וקבלו איסוף חינם מכל הארץ

מומחי אבטחת מידע "כובע לבן" ואיתור פשעי ופושעי מחשב

מומחה סייבר מ-WIMD מנתח פעילות אינטרנטית ומחזיק בידו דיסק קשיח פתוח לשחזור מידע

הבהרה: פועלים במסגרת החוק בלבד ומותנה בצו בית משפט.
בקשות לעבודות או משימות לא חוקיות לא יתקבלו.
מתחייבים בחיסיון לקוח בצורה מלאה.

מומחי אבטחת מידע "כובע לבן" ואיתור פשעי ופושעי מחשב

מומחה סייבר מ-WIMD מנתח פעילות אינטרנטית ומחזיק בידו דיסק קשיח פתוח לשחזור מידע

הבהרה: פועלים במסגרת החוק בלבד ומותנה בצו בית משפט.
בקשות לעבודות או משימות לא חוקיות לא יתקבלו.
מתחייבים בחיסיון לקוח בצורה מלאה.